Verkoopsvoorwaarden

1. Tenzij anders schriftelijk door partijen overeengekomen, is elke bestelling onderworpen aan onderstaande clausules en voorwaarden, met uitsluiting van elke andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten van de koper.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 14 dagen na uitgifte datum. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onderstaande clausules en voorwaarden veroorzaken.
Particulieren:
U ontvangt een proforma factuur van zodra uw bestelling klaarstaat voor vertrek. Na registratie van uw betaling worden de goederen geleverd.

4. Wanbetalingen-
Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlintrest van [15] % per jaar. Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met [12] % (met een minimum van 100 EUR), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde de verkoper te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies en administratiekosten.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van DE MERIDIAAN tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

6. Opmerkingen of klachten moeten kenbaar gemaakt worden binnen de acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven.

7. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. (Zo het geschil ratione summae behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht te Kortrijk bevoegd.)

8. Herroepingsrecht De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op handleidingen, correctiesleutels, meubilair, buitenspeelplaatsmateriaal, groot spelmateriaal en op custom-made producten. Voor bestellingen van schoolboeken is een retourrecht van maximum 10% per titel (voor schoolboeken en aan leerkracht verbonden methodisch materiaal). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument (via Downloads), terug te zenden naar BV De Meridiaan, Binnenhof 1, 8930 Menen of deze kunnen opgehaald worden door onze externe transportfirma. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal BV De Meridiaan de artikelen terugbetalen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een verpakking zal een retour door BV De Meridiaan slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is. In geval van herroeping worden de transportkosten gedragen door de gebruiker. In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van BVBA De Meridiaan steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

9. Alle prijzen vermeld op de website zijn BTW inclusief (publicatiefouten voorbehouden).

10. Vanaf een bestelbedrag van € 395 incl. BTW leveren wij portvrij. Meubilair portvrij van € 3.600 incl. BTW. Schoolboeken worden ongeacht het bestelbedrag steeds non-franco geleverd.

11. De offerten zijn 14 dagen geldig.