Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Tenzij anders schriftelijk door partijen overeengekomen, is elke bestelling onderworpen aan onderstaande clausules en voorwaarden, met uitsluiting van elke andersluidende bepaling die zou kunnen voorkomen op de bestelbonnen of andere documenten van de koper.

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering.

3. Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 14 dagen na uitgifte datum. Elke andere door ons aanvaarde betalingswijze kan nooit novatie, noch wijziging of afschaffing van onderstaande clausules en voorwaarden veroorzaken.
Particulieren:
U ontvangt een proforma factuur van zodra uw bestelling klaarstaat voor vertrek. Na registratie van uw betaling worden de goederen geleverd.

4. Wanbetalingen-
Elke vervallen en onbetaalde factuur zal van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een verwijlintrest van [15] % per jaar. Bovendien zal de verkoper niet verplicht zijn verdere leveringen uit te voeren volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn. Het bedrag der onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met [12] % (met een minimum van 100 EUR), vanaf de dag volgend op de vervaldag der facturen, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, innings-, aanmanings- en vervolgingskosten. Deze schadevergoeding is verschuldigd teneinde de verkoper te vergoeden voor al zijn buitengerechtelijke onkosten, tijdsverlies en administratiekosten.

5. De geleverde goederen blijven eigendom van DE MERIDIAAN tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van onze magazijnen.

6. Opmerkingen of klachten moeten kenbaar gemaakt worden binnen de acht dagen na factuurdatum door middel van een aangetekend schrijven.

7. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. (Zo het geschil ratione summae behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht te Kortrijk bevoegd.)

8. Alle prijzen vermeld op de website zijn BTW inclusief (publicatiefouten voorbehouden).

9. Vanaf een bestelbedrag van € 395 incl. BTW leveren wij portvrij. Meubilair portvrij van € 3.600 incl. BTW.